دکتر وانچاکار یک زن تمیز شهوانی گی فیلم کننده را گرفت

Views: 100
در بیمارستان جعلی روز کاری دیگر به پایان رسیده است. همه بیماران توسط یک پزشک ثروتمند آلوده شده و هیچ یک در اورژانس باقی شهوانی گی فیلم نمانده است. پرستار برای گفتن این موضوع به پزشک مراجعه کرد و پزشک درست قبل از روز دوشنبه او را به خانه فرستاد. سپس یک زن تمیز کننده جوان آمد ، و مرد تصمیم گرفت که او را بگیرد. دخترک حتی مقاومت نکرد ، از سرطان برخاست و به فاکر اجازه داد او را پاره کند.