پسر در حمام زرق و عکس ممه شهوانی برق دار به نظر می رسید

Views: 991
ورزش ها دوش گرفتند. او حمام را ترک کرد و متوجه مرد در داخل نشد. زن وقت نداشت که لباس راحتی بپوشد و بدن را که در قطرات قطره شده بود پاک کند. پسری گرم از عکس ممه شهوانی هوای زیبا ، گرم و مرطوب باران لذت برد.