یک سبزه با یک شهوانیکوس چهره آمد تا در دفتر مستقر شود

Views: 2126
اخیراً به دبیر جدید احتیاج داشتم و تبلیغی را در اینترنت قرار دادم. متقاضیان کافی بودند ، اما فقط یکی از آنها می دانست که من واقعاً از او چه می خواهم شهوانیکوس و وظایف رسمی او چیست. او در مصاحبه فاک خوبی داد.