آنا فاکس در فیلم شهوانی گی دهان یک کشاورز آمریکایی گرفتار شد

Views: 201
آبونیا آنا فاکس در غار یک روستایی سقوط کرد. مردی او را در سطل چوبی خود قفل کرد ، گره زد و او را مجبور به ادرار کردن در دهان کرد. وقتی به نظر می رسید که تلاش های مالتو برای او خیلی زیاد فیلم شهوانی گی نبود ، او شروع به تعقیب او کرد.