ویتنی وستگیت یک شب ویدویسکسی هال را پیدا کرد

Views: 14456
ویتنی وستگیت تصمیم گرفت به سرعت با برخی از افراد همکاری کند و در عین حال ویدویسکسی مقداری پول در بودجه خانواده کسب کند. مشتری مناسب بدون عوارض مشاهده شد. ویتنی بلافاصله پول را از قبل از او گرفت ، پارچه ای تمیز را در حمام قرار داد و شروع به تهیه یك دلار روی تخت كرد.